Instrukcja w sprawie dokumentowania przez producentów działań związanych z brakiem możliwości sprzedaży warzyw i owoców w związku z wprowadzeniem embarga przez Federację Rosyjską

23 sierpnia, 2014
  1. 1.  Producent owoców lub warzyw, który ma zamiar wykonać czynności związane z wycofaniem określonego produktu poprzez przekazanie organizacjom charytatywnym dla najuboższych lub biodegradację, powinien złożyć niezwłocznie stosowne powiadomienie na piśmie, do właściwego Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego. W przypadku członków grup i organizacji producentów owoców i warzyw powiadomienia powinny być kierowane do ARR za pośrednictwem tych grup i organizacji.
  2. 2. Wszystkie czynności związane z przekazaniem organizacjom charytatywnym lub biodegradacją warzyw muszą być dokonane pod nadzorem właściwych służb kontrolnych.
  3. 3. Czynności wymienione w pkt. 2 muszą zostać udokumentowane protokołem potwierdzającym przeprowadzenie przekazania lub biodegradacji dla całej ilości zgłoszonego produktu.
  4. 4. Nadzór nad wszystkimi czynnościami sprawować będą właściwe służby kontrolne,
  5. 5. Podczas czynności kontrolnych szczególnie istotne będą kwestie związane z udokumentowaniem ilości określonego produktu podlegającego przekazaniu lub biodegradacji oraz spełnienia określonych wymagań jakościowych produktów, które muszą być przydatne do sprzedaży, a tym samym spełniać minimalne wymagania określone w załączniku X do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011, a w przypadku gdy istnieją normy handlowe spełniać wymagania co najmniej II klasy określonej dla tych produktów.
  6. 6. Zgłaszając Agencji Rynku Rolnego owoce lub warzywa do przekazania na cele charytatywne lub do biodegradacji należy wskazać m.in. miejsce położenia uprawy, z której pochodzi produkt (numer obrębu ewidencyjnego, nr działki ewidencyjnej, rodzaj, ilość i powierzchnię uprawy).

 

formularz-pobierz

instrukcja_wycofywanie-pobierz

Autor: Administrator

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi, w Gminie Skała

22 sierpnia, 2014

W dniu 21 sierpnia 2014 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Burmistrz Miasta i Gminy w Skale Pan Tadeusz Durłak podpisał umowę o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 na realizację projektu pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi, w Gminie Skała” Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 3 640 320,00  zł z czego dofinansowanie z Funduszu Spójności wynosi 2 550 000,00  zł. 

Zakres rzeczowy projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi w Gminie Skała” obejmuje budowę stacji higienizacji i odwadniania osadu oraz pozostałe prace modernizacyjne mające na celu dostosowanie funkcjonowania oczyszczalni do wymogów dyrektywy w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych. 

Więcej informacji:

http://www.wfos.krakow.pl/jeszcze-jedna-umowa-poiis-gmina-skala

Autor: Administrator

Małe projekty

20 sierpnia, 2014

all1

 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

 

Informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „JURAJSKA KRAINA” działającego na terenie gmin: Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Skała, Sułoszowa, Słomniki wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu „Małe projekty” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

27-08-2014 r. – 11-09-2014 r. (more…)

Autor: Administrator

Gmina Skała pozyskała dotację na realizację zadania pn. „Modernizacja boiska sportowego MKS Skała 2004 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacją budynku szatniowo-socjalnego”.

7 sierpnia, 2014

 all1

 

 

 

Gmina Skała pozyskała dotację na realizację zadania pn. „Modernizacja boiska sportowego MKS Skała 2004 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacją budynku szatniowo-socjalnego”.

Gmina Skała pozyskała dotację na realizację zadania pn. „Modernizacja boiska sportowego MKS Skała 2004 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacją budynku szatniowo-socjalnego”. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 29 lipca 2014 r. przez Samorząd Województwa, reprezentowany przez Pana Pawła Knapczyka, Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich oraz Gminę Skała, reprezentowaną przez Pana Burmistrza Tadeusza Durłaka, przy kontrasygnacie Pani Anny Katarzyńskiej, Skarbnik Gminy Skała. Dotacja w wysokości 500 000,00 zł (co stanowi 80% wartości całego zadania) została przyznana w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” odpowiadającego warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” ma obszarze Lokalnej Strategii Rozwoju, wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania JURAJSKA KRAINA z siedzibą w Skale.

W ramach realizacji zadania zostanie wykonana modernizacja budynku wraz z nadbudową o kondygnację poddasza użytkowego, przebudowa istniejącego boiska sportowego, remont (rekultywacja) istniejącej murawy boiska, oświetlenie boiska wraz z linią zasilającą oraz drenaż odwodnieniowy wokół budynku. Zostaną wykonane instalacje centralnego ogrzewania z kotłownią gazową, wentylacyjna, elektryczna i wod-kan.

Zadanie zostanie zrealizowane jeszcze tej jesieni. W dniu 6 sierpnia 2014 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy zadania. Szczegóły na stronie http://www.skala.pl/boisko-2014/

Merytoryczny nadzór nad realizacją zadania sprawuje Pan Tadeusz Boroń, Sekretarz Gminy Skała wraz z pracownikami Biura Strategii, Rozwoju i Promocji Gminy Skała (ul. Szkolna 4).

 

Dorota Buczek

Kierownik Biura Strategii, Rozwoju i Promocji

Autor: Administrator

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

7 sierpnia, 2014

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Gmina Skała, zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji na:

„Budowa odcinka wodociągu rozdzielczego w Skale na terenie Gminy Skała” Długość odcinka około 500mb. Dokumentacja do wglądu w Referacie Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej.

 

 

Ogłoszenie- Wykonanie wodociągu Skała -Strefa

Autor: Administrator

Komunikat

29 lipca, 2014

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 54

 

Nazwa biura

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

 

Zjawisko/stopień zagrożenia

Burze z gradem/1

 

Obszar

województwo małopolskie

 

Ważność (cz. urz.)

od godz. 11:00 dnia 29.07.2014 do godz. 23:00 dnia 29.07.2014

 

Przebieg

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 30 mm, oraz porywami wiatru do 60 km/h. Lokalnie opady gradu.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

80%

 

Uwagi

Do godz. 20:00 dnia 03:08:2014 obowiązuje Ostrzeżenie Nr 52 wydane o godz. 13:52 dnia 27:07:2014 r.

 

 

Autor: Administrator