Szanowni Państwo, poniżej przesyłam ostrzeżenie publiczne GIS dotyczące ujawnienia metanolu w butelkach alkoholu o nazwie ABSINTH (firmy VEPA DRINK s.r.o.) w Republice Czeskiej.

15 września, 2014

absinth

Autor: Administrator

Program sesji Rady Miejskiej w Skale na dzień 16 września 2014 r (wtorek) o godz. 15.00

12 września, 2014

Skała, dnia 8.09.2014 r

 

Pan / Pani

 

……………………………………

             

      Działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r                                    o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.594), zwołuję sesję na dzień 16 września 2014 r (wtorek) o godz. 15.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Skała, Rynek 29 pok. Nr 9

                                                    

Program sesji:

 

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.                    
 3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji.
 4. Informacja Burmistrza M i G Skała z prac od ostatniej sesji w tym z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Skale.
 5. Stanowisko Rady Miejskiej w Skale w sprawie skrócenia okresu wypowiedzenia umowy najmu lokalu dla Zamiejscowego Wydziały Ksiąg Wieczystych w Skale.
 6. Informacja Dyrektora Administracji Szkół nt ilości uczniów w szkołach i przedszkolu oraz przygotowania placówek oświatowych       do roku szolnego 2014/2015.
 7. Dyskusja w sprawie Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Skała za I półrocze 2014 r.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania p.n.”Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Cianowice – etap II”,

b)      zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w WFOŚiGW w Krakowie na zadanie inwestycyjne p.n.”Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Cianowice – etap II,

c)      wyrażenia zgody na dalszy wynajem na rzecz p.K i J.Kocjan zam.Minoga 6 lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku komunalnym nr 6 w Minodze wchodzącym w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Skała,

d)     wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Minodze,

e)      wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości w obrębie Skała – Ojców – Przybysławice- Smardzowice,

f)       przystąpienia do realizacji projektu pn.”modernizacja oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Skała” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.1. zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej,

g)      uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skała,

h)      uchwalenia Regulaminu programu „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+, zamieszkałych na terenie Gminy Skała w zakresie wyrównania ich szans edukacyjnych,

i)        zmiany budżetu Gminy Skała na 2014 r .,

j)        zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

 1. Interpelacje i zapytania radnych
 2. Przyjęcie protokołów nr       50,51 z sesji RM w Skale
 3. Wolne wnioski. `

12. Zakończenie obrad.

 

                                                                 Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                            

Jolanta Penkala

Autor: Administrator

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skała z dnia 5 września 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie miejskiej komisji wyborczej dla wyborów do rady miejskiej oraz wyboru Burmistrza Miasta.

8 września, 2014

 

Informacja

Burmistrza Miasta i Gminy Skała

   z dnia 5 września 2014 roku

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji
o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie miejskiej komisji wyborczej dla wyborów do rady miejskiej oraz wyboru Burmistrza Miasta.

 

                     Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.

112 z późn. zm.1) w związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. poz. 1134), podaję do wiadomości publicznej informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Skale w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.

 

numer okręgu wyborczego

granice okręgu wyborczego

liczba radnych wybieranych w okręgu wyborczym

1

Sołectwo: Barbarka, Gołyszyn, Poręba Laskowska

 

1

2

Sołectwo: Minoga, Zamłynie

1

3

Sołectwo: Nowa Wieś, Sobiesęki

1

4

Sołectwo: Rzeplin, Przybysławice, Stoki

1

5

Sołectwo: Szczodrkowice

1

6

Sołectwo: Maszyce, Niebyła, Świńczów

1

7

Sołectwo: Ojców, Smardzowice

1

8

Sołectwo :Cianowice południowy obszar miejscowości rozciągający się od granicy z miejscowościami Smardzowice, Niebyła, Świńczów, Brzozówka od linii rozgraniczające biegnącej z zachodu na wschód do skrzyżowania z drogą nazywaną Odolową i z drogą w kierunku Skały w linii prostej na południowy zachód od skrzyżowania drogi nazywanej Leśną z drogą Szkolną, Linia rozgraniczająca przecina dalej drogę wojewódzką nr 794 i biegnie linią graniczną nieruchomości położonych przy drodze gminnej do Szczodrkowice obejmujący ulice: Ojcowska, Leśna, Szkolna, Św. Józefa, Stawowa, Al. Parkowa, Ogrodowa, Spacerowa, Smardzowicka, Wspólna, Niebyła, Szczodrkowicka, Krakowska od nr 200 do 309

 

1

9

Sołectwo Cianowice: obszar rozciągający się na północ od linii rozgraniczającej i obejmuje obszar do granic miejscowości Cianowice z Rzeplinem i Skałą, ulice :

Do Cegielni, Na Kamyk, Odolowa, Lipowa, Słoneczna, Długa, Polna, Marianów, Krakowska od nr 1 do 199

 

1

10

Miasto Skała; ulice Ks.Połetka, Olkuska, Skałeczna Ojcowska, Parkowa, BŁ.Salomei, Grodzisko

 

 

1

11

Miasto Skała: ulice Andrieja Potiebni, Cmentarna, Kościelna ,Mydlarska, Mariana Langiewicza, Ogrodowa, Powstańców, Przechodnia, Rynek, Rzeźnicza, Stawowa, Sportowa, Szkolna, Zacisze

 

1

12

Miasto Skała; ulice Bohaterów Września, Długa, Do Cegielni, Krakowska ,Kurniki, Marianów, Poddomie, Rzeplińska, Stocka, Walecznych, Wspólna

 

1

13

Miasto Skała : ulice Jana Sobieskiego, Na Podgóry, Nowa, Pasternak, Plac Konstytucji 3-go Maja, Polna Słomnicka

 

1

14

Miasto Skała: ulice Francesco Nullo, Krótka, Krzywa, Mleczna, Sobiesęcka, Szewska, Targowa, Wolbromska

 

1

15

Miasto Skała : ulice Armii Krajowej, Graniczna, Gołębia, Słoneczna, Topolowa, Wąska, Wejściowa, Wesoła,

Władysława Łokietka, Zagrodzka, Chmielarze

 

1

 

 

 

                Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Skale mieści się w Urzędzie Miasta i Gminy Skała

piętro I pok.9 tel. 12/3891038 w.106

 

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy

 

/-/ Tadeusz Durłak

 

 

 

 

 

1) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072.

 

 

Autor: Administrator

Przerwa w dostawie wody

3 września, 2014

OGŁOSZENIE

Mieszkańcy; SZCZODRKOWIC , NIEBYŁY.

W związku z pracami remontowymi na sieci wodociągowej,
na terenie powyższych miejscowości nastąpi przerwa w
dopływie wody w dniu 04.09.2014 w godzinach ;
od 9 00 do 13 00.
Przepraszamy za utrudnienia.

Autor: Administrator

Instrukcja w sprawie dokumentowania przez producentów działań związanych z brakiem możliwości sprzedaży warzyw i owoców w związku z wprowadzeniem embarga przez Federację Rosyjską

23 sierpnia, 2014
 1. 1.  Producent owoców lub warzyw, który ma zamiar wykonać czynności związane z wycofaniem określonego produktu poprzez przekazanie organizacjom charytatywnym dla najuboższych lub biodegradację, powinien złożyć niezwłocznie stosowne powiadomienie na piśmie, do właściwego Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego. W przypadku członków grup i organizacji producentów owoców i warzyw powiadomienia powinny być kierowane do ARR za pośrednictwem tych grup i organizacji.
 2. 2. Wszystkie czynności związane z przekazaniem organizacjom charytatywnym lub biodegradacją warzyw muszą być dokonane pod nadzorem właściwych służb kontrolnych.
 3. 3. Czynności wymienione w pkt. 2 muszą zostać udokumentowane protokołem potwierdzającym przeprowadzenie przekazania lub biodegradacji dla całej ilości zgłoszonego produktu.
 4. 4. Nadzór nad wszystkimi czynnościami sprawować będą właściwe służby kontrolne,
 5. 5. Podczas czynności kontrolnych szczególnie istotne będą kwestie związane z udokumentowaniem ilości określonego produktu podlegającego przekazaniu lub biodegradacji oraz spełnienia określonych wymagań jakościowych produktów, które muszą być przydatne do sprzedaży, a tym samym spełniać minimalne wymagania określone w załączniku X do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011, a w przypadku gdy istnieją normy handlowe spełniać wymagania co najmniej II klasy określonej dla tych produktów.
 6. 6. Zgłaszając Agencji Rynku Rolnego owoce lub warzywa do przekazania na cele charytatywne lub do biodegradacji należy wskazać m.in. miejsce położenia uprawy, z której pochodzi produkt (numer obrębu ewidencyjnego, nr działki ewidencyjnej, rodzaj, ilość i powierzchnię uprawy).

 

formularz-pobierz

instrukcja_wycofywanie-pobierz

Autor: Administrator

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi, w Gminie Skała

22 sierpnia, 2014

W dniu 21 sierpnia 2014 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Burmistrz Miasta i Gminy w Skale Pan Tadeusz Durłak podpisał umowę o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 na realizację projektu pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi, w Gminie Skała” Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 3 640 320,00  zł z czego dofinansowanie z Funduszu Spójności wynosi 2 550 000,00  zł. 

Zakres rzeczowy projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi w Gminie Skała” obejmuje budowę stacji higienizacji i odwadniania osadu oraz pozostałe prace modernizacyjne mające na celu dostosowanie funkcjonowania oczyszczalni do wymogów dyrektywy w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych. 

Więcej informacji:

http://www.wfos.krakow.pl/jeszcze-jedna-umowa-poiis-gmina-skala

Autor: Administrator