ZRZĄDZENIE Nr 169/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAŁA Z DNIA 22.10.2014R

23 października, 2014

W sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Skała w dniu 24.12.2014 roku.

treść zarządzenia – do pobrania

Autor: Administrator

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej NR 1/POiIŚ/2014 Opracowanie i wykonanie materiałów informacyjnych i promocyjnych na potrzeby Projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi, w Gminie Skała”

22 października, 2014

W związku z realizacją przez Gminę Skała Projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi, w Gminie Skała” współfinansowanego z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w ramach działania 1.1. – „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM”, priorytetu I – „Gospodarka wodno-ściekowa”, Gmina Skała zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na opracowanie i wykonanie materiałów informacyjnych i promocyjnych na potrzeby niniejszego Projektu.

 Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 30000 euro. Do niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r.  „Prawo zamówień publicznych”(Dz. U. z 2013 pozycja 907  art. 4 ust. 8 z późn. zm.).

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Wzór_Umowa

Autor: Administrator

Małopolska Karta Seniora

20 października, 2014

Karta seniora

„Małopolska Karta Seniora”

Dnia 17 października 2014 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skale przystąpił jako partner Stowarzyszenia MANKO wydawcy magazynu „Głos Seniora” do programu „Małopolska Karta Seniora” przeznaczonym dla seniorów w wieku powyżej 60 roku życia zamieszkałych na terenie województwa małopolskiego, którzy dzięki posiadaniu karty, będą mogli skorzystać z promocji (w tym m.in. zniżki, bezpłatne wejścia, inne promocje) przygotowanych przez partnerów Stowarzyszenia MANKO.

 Małopolską Kartę Seniora można otrzymać BEZPŁATNIE w Ośrodku Pomocy Społecznej w Skale, ul. Szkolna 4 wraz z wykazem oferowanych promocji.

regulamin MKS uczestnik

Baza firm MKS do druku

Autor: Administrator

Program sesji Rady Miejskiej w Skale na dzień 21 października 2014 r (wtorek) o godz. 10.00

14 października, 2014

Skała, dnia 13.10.2014 r

Pan / Pani

……………………………………
        
    Działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.594), zwołuję sesję na dzień 21 października 2014 r (wtorek) o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta  i Gminy Skała, Rynek 29  pok. Nr 9
                    
Program sesji:

1.    Otwarcie.
2.    Przyjęcie porządku obrad.                     
3.    Sprawozdanie Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji.
4.    Informacja Burmistrza M i G Skała z prac od ostatniej sesji w tym z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Skale.
5.    Podjęcie uchwał w sprawie:
   a)    przyznania tytułu „Przyjaciela Ziemi Skalskiej”
   b)    uzgodnienia przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomnika przyrody Aleja Jesionowa,
   c)    użyczenia budynku położonego w Skale ul.Krakowska 38 (Pogotowie Ratunkowe) na rzecz SP ZOZ w Skale,  
   d)    określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 r
   e)    wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na 2015 r
   f)     zmiany budżetu Gminy Skała na 2014 r .,
6.    Interpelacje i zapytania radnych
7.    Przyjęcie protokołów  nr  52, 53, 54 z sesji RM w Skale
8.   Wolne wnioski. `
9 .   Zakończenie obrad.

                        Przewodniczący Rady Miejskiej
                            
                                   Jolanta Penkala

Autor: Administrator

Podpisanie umowy na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi o stację odwadniania i higienizacji osadu.

10 października, 2014

Podpisanie umowy na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi o stację odwadniania
i higienizacji osadu.

 

W dniu 10 października 2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skale została podpisana umowa na wykonanie robót pn. „ Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi o stację odwadniania i higienizacji osadu”. Wykonawcą zadania jest firma EKOSERVISPOL Sp. z o. o. z Nowego Targu. Roboty potrwają do końca czerwca 2015 br. Ze strony Wykonawcy umowę podpisał Pan Prezes inż. Peter Frank.
Ze strony Gminy Skała: Pan Burmistrz Tadeusz Durłak, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Anny Katarzyńskiej. Przy podpisaniu umowy byli obecni: Pan Tadeusz Boroń, Sekretarz Gminy,
a zarazem Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu, Pani Dorota Buczek, Kierownik Biura Strategii, Rozwoju i Promocji, Pan Ryszard Rogowski, Kierownik Referatu Komunalnego oraz Pani Ewelina Gumula, inspektor w Referacie komunalnym.

Przedmiotowe zadanie stanowi I etap projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi w Gminie Skała”, który docelowo obejmuje budowę stacji higienizacji i odwadniania osadu oraz pozostałe prace modernizacyjne mające na celu dostosowanie funkcjonowania oczyszczalni do wymogów dyrektywy w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych. 

Zadanie jest współfinansowane z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

 

 Informacja o podpisaniu umowy

foto 1

foto 2

foto 3foto 4foto 5

 

 

 

 

 

Autor: Administrator

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych Burmistrz Miasta i Gminy Skała przedstawia do konsultacji projekt „Programu współpracy Gminy Skała z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku”.

3 października, 2014

Załącznik nr 1

   do Zarządzenia nr 157/2014

     Burmistrza Miasta i Gminy Skała

z dnia 3 października 2014 roku

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Burmistrz Miasta i Gminy Skała przedstawia do konsultacji projekt „Programu współpracy Gminy Skała z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku”.

Konsultacje prowadzone są w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 roku, nr 96, poz. 873
z późn. zm.) oraz postanowienia uchwały nr LIII/400/10 Rady Miejskiej w Skale z dnia 24 sierpnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu konsultacji społecznych z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2010 roku, nr 456, poz. 3376).

            Adresatem konsultacji społecznych są organizacje pozarządowe oraz podmioty,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie Gminy Skała.

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w sprawie poddanej konsultacjom społecznym.

Projekt „Programu współpracy Gminy Skała z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku” zostanie opublikowany na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Skała oraz Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Zamówienia publiczne i ogłoszenia / Ogłoszenia różne.

Stanowisko, pytania i sugestie dotyczące przedmiotowego projektu Programu można przesyłać w terminie do dnia 24 października 2014 roku:

  • pocztą elektroniczną na adres Biura Strategii, Rozwoju i Promocji Gminy Skała: fundusze@skala.pl

Termin rozpoczęcia konsultacji: 11 października 2014 roku.

Termin zakończenia konsultacji: 24 października 2014 roku.

Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział
w konsultacjach jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przedstawiony w w/w Regulaminie. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla władz Gminy Skała.

 

Załącznik – ogłoszenie o konsultacjach Programu współpracy na 2015 rok

 

Zarządzenie w sprawie konsultacji Programu współpracy na 2015 rok

 

projekt uchwały – Program współpracy Gminy Skała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami

Autor: Administrator