Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn. „Modernizację boiska sportowego MKS Skała 2004 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacją budynku szatniowo-socjalnego”

23 września, 2014

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn. „Modernizację boiska sportowego MKS Skała 2004 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacją budynku szatniowo-socjalnego” – plik dol pobrania

Autor: Administrator

WIĘCEJ KONTROLI KAS FISKALNYCH W GASTRONOMII Izba Skarbowa w Krakowie odnotowuje dużą liczbę błędów i nieprawidłowości w ewidencjonowaniu sprzedaży na kasach fiskalnych w branży gastronomicznej.

23 września, 2014

WIĘCEJ KONTROLI KAS FISKALNYCH W GASTRONOMII – plik do pobrania

Autor: Administrator

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT złożonych do przetargu nieograniczonego dot. „ Budowy kanalizacji sanitarnej wraz przyłączami oraz pompowniami sieciowymi i pompownią przydomową dla wsi Cianowice – etap II” z dnia 18.09.2014

23 września, 2014

INFORMACJA Z OTWARCIA ZŁOŻONYCH OFERT – plik do pobrania

Autor: Administrator

Zestawienie z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na „Rozbudowę oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi o stację odwadniania i higienizacji osadu” w dniu12.09.2014

18 września, 2014

Skała, 15.09.2014

Zestawienie z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na

„Rozbudowę oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi o stację odwadniania
i higienizacji osadu” w dniu12.09.2014

lp

NAZWA OFERENTA

Oferta

złożona
w terminie
 

Wartość oferty

brutto 

UWAGI 

 

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWE, 38-300 Gorlice, ul. Dukielska 83

Tak

1 175 752,63 zł 

 

 

EKOSERVISPOL Sp. z o.o., 34-400 Nowy Targ, ul. Ludźmierska 29

Tak

1 093 470,00 zł 

 

 

ENERGOTECHNIKA-ENERGOROZRUCH S.A., 44-107 Gliwice, ul. Kozielska 18

Tak

1 710 643,68 zł 

 

 

Autor: Administrator

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAŁA o przystąpieniu do sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Skała” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

17 września, 2014

Skała, dnia 17.09.2014r.

GI.6720.1.06.2014

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAŁA

o przystąpieniu do sporządzenia „Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Skała”
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Skale Uchwały Nr XLVI/340/14 z dnia 25 marca 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Skała” orazUchwały Nr XLVIII/353/14 z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zmiany Uchwały NrXLVI/340/14 z dnia 25 marca 2014r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Skała”.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej ww. zmiany studium. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy w Skale, ul. Rynek 29, 32 – 043 Skała, w terminie do dnia 09.10. 2014r .Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Na podstawie art. 39 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamia się o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Skała”.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. prognozy w Urzędzie Miasta i Gminy w Skale, ul. Rynek 29, 32 – 043 Skała, w terminie do dnia 09.10. 2014r., ustnie do protokołu, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres email: skala@skala.pl. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

 

 

                                                                                                          ……………………………………..

                                                                                                          Burmistrz Miasta i Gminy Skała

 

Wniosek do Studium – pobierz

Autor: Administrator

Szanowni Państwo, poniżej przesyłam ostrzeżenie publiczne GIS dotyczące ujawnienia metanolu w butelkach alkoholu o nazwie ABSINTH (firmy VEPA DRINK s.r.o.) w Republice Czeskiej.

15 września, 2014

absinth

Autor: Administrator