Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji pn. „Budowa obwodnicy Skały w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794”

2 lutego, 2011

Skała, dnia 1.02.2011r.

GS.6220.1.2011
ZAWIADOMIENIE
stron postępowania poprzez publiczne ogłoszenie

Zgodnie z art. 49, art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.) w związku z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz.1227 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Skała

zawiadamia

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek pełnomocnika Pana Łukasza Musioła – AUTOSTRADA II Sp. z o.o. ul. 73 Pułku Piechoty 1, 40-467 Katowice, działającego w imieniu Inwestora – Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków dla inwestycji pn. „Budowa obwodnicy Skały w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794”.

Zawiadomienie powyższe uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości. Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy Skała, ul. Rynek 29, w pokoju nr 21 w godzinach pracy Urzędu tj. pon. 9.00-17.00, wt. – pt. 7.00-15.00, (tel. 12 389 10 98 wew. 121).

Równocześnie zawiadamia się, że na obecnym etapie Burmistrz Miasta i Gminy Skała zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie z prośbą o opinię, czy jest potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnie w razie takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr. 199, poz. 1227 z późn. zm./ w przypadku jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 k.p.a. przewidujący powiadomienie stron o czynnościach organów administracji państwowej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.
Informuje się strony tego postępowania o wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego uprawnieniach do czynnego udziału w postępowaniu w każdym jego stadium i wypowiadania się co do zebranej dokumentacji w sprawie.
Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Za dzień publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia przyjmuje się 2.02.2011r.

Załącznik:
1. Wykaz działek objętych postępowaniem.

Otrzymują:
1. Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków,
2. Pełnomocnik Inwestora: p. Łukasz Musioł – AUTOSTRADA II Sp. z o.o., ul. 73 Pułku Piechoty 1, 40-467 Katowice,
3. Strony postępowania zgodnie z art. 49 KPA na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skale, na stronie internetowej skala.pl, WWW.bip.skala.pl, na tablicach ogłoszeń sołectw: Skała, Nowa Wieś, Sobiesęki,
4. A/a.

Autor: Administrator